Objectius

Partint de les idees generals definides en la introducció d’aquest document, els objectius de MADE son:
 
Introduir el món local en el debat energètic de Catalunya entenent que el rol de qui acull la producció energètica no pot ser només un rol passiu sense dret a veu ni a vot en les decisions que es prenen en el nostre país. En aquesta línia serà objectiu de la Mesa realitzar un seguiment del debat i de les decisions polítiques que es produeixin en aquest camp, en el dia a dia, tant a Catalunya com a l’Estat Espanyol o a Europa.
 
Establir relacions permanents amb l’Administració de la Generalitat de Catalunya i de l’Estat Espanyol amb voluntat de defensar els interessos de les nostres comarques i aconseguir decisions polítiques que beneficiïn els objectius principals de la Mesa.
 
Crear un sistema de relació permanent amb les universitats i al món del coneixement per tal de conèixer i atraure les iniciatives d’investigació i desenvolupament que existeixen en el nostre mon, sense cap tipus de limitació, per tal de adjuntar en el desenvolupament del sector energètic que perseguim la implantació d’iniciatives de R+D+I que donin valor afegit a tota aquesta iniciativa.
 
Mantenir una relació permanent amb les empreses del sector elèctric per transmetre’ls-hi els nostres objectius i definir polítiques de col.laboració que ajudin a l’adaptació de les infraestructures necessàries per afavorir la implantació d’inversions en el nostre territori.
 
Definir i aconseguir incentius específics a la inversió per afavorir la consecució dels nostre objectiu general de desenvolupament econòmic supracomarcal.
 
Desenvolupar noves àrees d’inversió en el camp de la indústria mediambiental i la sostenibilitat territorial.