Presentació MADE

Podem afirmar que a partir de la Ribera d’Ebre, i de l’Eix Ascó–Vandellòs, s’ha desenvolupat a Catalunya un veritable pol energètic que inclou energia hidroelèctrica, eòlica, fotovoltaica, nuclear i gas, i que acull projectes de desenvolupament energètic d’altre tipus.
 
Històricament, davant de qualsevol inversió energètica, s’ha escoltat en el territori un discurs realitzat no només per polítics locals, sinó també per grups ciutadans i empresarials queixantse de les inversions que es realitzaven entenen que aquesta zona només acollia instal?lacions en benefici d’altres àrees del país, ja que l’energia produïda es consumeix especialment en la zona de Barcelona, però també a la de Tarragona i en tots els centres turístics tant de la Costa Daurada com de la Costa Brava. En aquest discurs es reclamava que cada zona del país acollís les seves instal?lacions de produccions d’energia i que aquí s’havia d’atraure inversions industrials d’altre tipus i de caire turístic i agrícola.
 
El temps ha ensenyat bastant coses pel que fa a la convivència amb l’energia, especialment que la inversió energètica és una inversió pel territori que pot generar un nombre significatiu de llocs de treball, que l’existència d’instal?lacions de producció energètica no és incompatible amb activitats de tipus agrícola i fins i tot turístic, si es realitzen amb criteris correctes d’ordenació territorial, que al voltant de l’energia hi ha tot un sector de serveis i de creació de bens d’equip incloent polítiques d’investigació i desenvolupament que poden suposar realment una línia d’especialització industrial i de desenvolupament comarcal i que l’energia és una necessitat altament estratègica i de futur que aporta una activitat estable i indeslocalitzable allà on s’instal·la.
 
De cara al futur està clar que convé plantejar-se quin és el valor que dona l’energia a les nostres comarques i a la nostra gent i per tant quin és el pes polític real que podem tenir enfront de les administracions, tant la nostra, la catalana, com la de l’Estat, sense desestimar la importància que això té en la relació amb les empreses inversores i productores d’energia. Partint d’això podem mantenir que un futur basat en el desenvolupament de l’energia pot significar una oportunitat de creació d’un sector industrial permanent i estable en la nostra zona que proveeixi llocs de treball i riquesa sostenible als nostres ciutadans.

Amb aquest objectiu es proposa la creació d’una estructura política local que impulsi i coordini el desenvolupament de l’energia a la zona d’influència de l’eix Ascó – Vandellós amb l’objectiu principal de la creació del gran pol energètic de Catalunya.